Όλα τα Ακτοπλοϊκά Δρομολόγια στην Ελλάδα, τις γύρω χώρες και τα κυριότερα Δρομολόγια της Μεσογείου   Αναζήτηση δρομολογίων

  

Όροι χρήσης

  
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ FORTHcrs
Οι δικτυακοί τόποι της FORTHcrs (www.forth-crs.gr, www.openseas.gr) συμπεριλαμβανομένων σχετικών εφαρμογών για κινητές συσκευές αποτελούν μέρος του Δικτύου μέσων (εφεξής αναφερόμενα συλλογικά ως ο παρών "Δικτυακός Τόπος") που ανήκουν και έχουν δημιουργηθεί από την "FORTHcrs Α.Ε." ("FORTHcrs") προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες σε χρήστες και επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε περαιτέρω στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες/επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Χρήστες οι οποίοι διαθέτουν πλήρη νομική αρμοδιότητα δικαιούνται να χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα Δικτυακό Τόπο χωρίς τη ρητή συναίνεση ενός ενηλίκου ο οποίος είναι νομίμως υπεύθυνος για αυτούς. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους.
Η FORTHcrs δεν είναι υπαίτια για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες, οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το συνολικό Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου (περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριστικά: κειμένων, γραφικών, πηγαίου κώδικα, φωτογραφιών, προγραμμάτων, άρθρων, πληροφοριών, δεδομένων, διαγραμμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάνσεων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών, εταιρικών επωνυμιών κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της FORTHcrs ή των Προμηθευτών του Περιεχομένου του και διέπεται από εθνικές, Κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ διατίθεται σε χρήστες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή μη κερδοσκοπική) χρήση. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, αποθήκευση, μετατροπή, επανέκδοση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, αποκάλυψη, διάδοση ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή συνοπτικά, απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της FORTHcrs. Η FORTHcrs διατηρεί κάθε νόμιμο και/ή συμβατικό της δικαίωμα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται ρητά στην παρούσα παράγραφο.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, σημάνσεις, εμπορικές επωνυμίες, εταιρικές επωνυμίες, γραφικά και λογότυπα τα οποία είναι κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο, ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους και βρίσκονται εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους και η παρουσία τους στον Δικτυακό Τόπο μας δε θα πρέπει να θεωρείται ως μεταβίβαση ή εξουσιοδότηση ή εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τον Δικτυακό Τόπο για νόμιμους σκοπούς, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας που αναρτάται σε αυτόν και προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο. Οι επισκέπτες/χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου της FORTHcrs για οποιονδήποτε παράνομο, ανήθικο, αθέμιτο και καταχρηστικό σκοπό, και δεν πρέπει να τελούν πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες θα μπορούσαν να ζημιώσουν ή να βλάψουν τον Δικτυακό Τόπο ή τρίτους ή να επηρεάσουν ή θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την FORTHcrs.

Οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο για τους ακόλουθους ενδεικτικούς σκοπούς:
  • να βλάπτουν οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να μεταδίδουν ή να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο θίγει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή αντιβαίνει στο νόμο και στα χρηστά ήθη/επιχειρηματική δεοντολογία.
  • Να αποκτούν πρόσβαση σε, να διαδίδουν, επεξεργάζονται, αλλοιώνουν και γενικά επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα χρηστών ή τρίτων.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή χρήσης του που αντιβαίνει στους παρόντες Όρους και στο νόμο, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την FORTHcrs για οποιαδήποτε ρήτρες κατ’ αποκοπή αποζημίωσης ή παρεπόμενες ζημίες τις οποίες υφίσταται η τελευταία ως αποτέλεσμα των ανωτέρων ενεργειών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο παρών Δικτυακός Τόπος παρέχεται σε "ως έχει" μορφή. H FORTHcrs δε θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών ή γνωστοποιήσεων. Η FORTHcrs θα κάνει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς, σαφείς, ορθές, πλήρεις, ενημερωμένες και εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο. Ωστόσο, η FORTHcrs δε θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη (ούτε και από αμέλεια ακόμα) για οποιεσδήποτε ζημίες τις οποίες ενδέχεται να υποστούν οι επισκέπτες χρήστες, ως αποτέλεσμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την FORTHcrs σε "ως έχει" μορφή με καμία ρητή ή υπαινισσόμενη εγγύηση για ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα, απαραβίαστο ή συμβατικότητα, ασφάλεια και ακρίβεια. Με κανένα τρόπο δε θα είναι υπαίτια η FORTHcrs για οποιεσδήποτε ζημίες (ρήτρες κατ’ αποκοπή αποζημίωσης, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες όπως διαφυγόντα κέρδη, δεδομένα, απώλεια εσόδων, οικονομική επανόρθωση, κλπ) τις οποίες υφίστανται χρήστες/επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου ή τρίτοι, για λόγους που σχετίζονται ή όχι με τη λειτουργία και/ή τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και/ή την αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο και/ή οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο. Η FORTHcrs θα καταβάλλει οποιασδήποτε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία του Δικτύου της, ωστόσο δε μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Δικτυακός Τόπος της ή οι διακομιστές της (ή οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος ή διακομιστές που συνδέονται με αυτόν) θα λειτουργούν χωρίς διακοπές, δεν θα έχουν σφάλματα, ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ως εκ τούτου, η FORTHcrs δε θα φέρει καμιά ευθύνη για αποζημίωση και/ή αποκατάσταση οιωνδήποτε ζημιών που υφίστανται οι χρήστες ως αποτέλεσμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των διακομιστών της.
Αν και η FORTHcrs δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε έχει και τη δυνατότητα να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, δικαιούται να αναστέλλει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των νόμων και των παρόντων όρων.
Ανωτέρα Βία: Η FORTHcrs δε θα φέρει καμία ευθύνη για παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η FORTHcrs διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών και αναλαμβάνει να ειδοποιεί τους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος Δικτυακού Τόπου για οποιοδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή.
Στην περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Δικτυακού Τόπου διέπεται από ειδικούς όρους χρήσης, οι εν λόγω όροι θα ισχύουν μαζί με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση αντίφασης, θα υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.
Η Ανωτέρα Βία περιλαμβάνει, αλλά μη περιοριστικά, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμο.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Σε καμία περίπτωση οτιδήποτε το οποίο παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου μας δεν δύναται να συνιστά ή να εκλαμβάνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ως ενθάρρυνση, συμβουλή ή παρακίνηση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και οι χρήστες/επισκέπτες θα πρέπει να εξασκούν την κρίση τους προκειμένου να αξιολογούν οτιδήποτε το οποίο παρέχεται σε αυτούς κα θα πρέπει να ενεργούν με βάση την δική τους ελεύθερη βούληση, για την απαλλαγή μας από οποιαδήποτε ευθύνη.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΣ
Ο παρών Δικτυακός Τόπος δε αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων στους οποίους συνδέεται μέσω "υπερσυνδέσμων" ή διαφημιστικών "πανό" (banners) και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητά τους, ούτε και είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση τους, καθώς οι επισκέπτες/χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστική τους ευθύνη.
Οι πληροφορίες δρομολογίων (εταιρίες, πλοία, ώρες αναχώρησης και άφιξης, τιμές και ενδείξεις διαθεσιμότητας εισιτηρίων) προέρχονται απευθείας από τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιριών, και συνεπώς η FORTHcrs δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ούτε ευθύνεται για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών αυτών, ούτε για την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες πληροφορίες διανέμονται ηλεκτρονικά, με την έγκριση και άδεια των ακτοπλοϊκών εταιριών, στο δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτορείων πώλησης, ταξιδιωτικών γραφείων και σε δικτυακούς τόπους που συνεργάζονται με την FORTHcrs, όπως τα sites τουριστικών γραφείων. Η FORTHcrs εγγυάται την ασφαλή και ακριβή, χωρίς οποιαδήποτε στρέβλωση, μετάδοση των πληροφοριών αυτών, με την μορφή και το περιεχόμενο που αυτές παρέχονται από τα on-line συστήματα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα, τεχνικής ή άλλης φύσεως, που να εμποδίζει την μετάδοση των πληροφοριών. Οι πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε τυχόν εκπτώσεις που ενδεχομένως δικαιούνται οι χρήστες και προσφέρονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής που εφαρμόζουν. Oι πληροφορίες διαθεσιμότητας είναι ενδεικτικές και μόνο για την χρονική στιγμή που λαμβάνονται μέσω της υπηρεσίας OpenSeas, και ως εκ τούτου η FORTHcrs δεν εγγυάται την ορθότητα τους σε άλλη χρονική στιγμή, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και της μεγάλης ζήτησης που προκύπτει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στην διάρκεια κάθε έτους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείμενο αναπαραγωγής, αντιγραφής, τροποποίησης, εμπορικής εκμετάλλευσης, κλπ., από τον χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο. Το λογότυπο και το σύστημα της υπηρεσίας OpenSeas, όλα τα κείμενα και ονόματα, εκτός των ονομάτων που προσδιορίζουν ακτοπλοϊκές εταιρίες, πλοία, και ώρες αναχώρησης και άφιξης, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της FORTHcrs και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους. Οι εμπορικές επωνυμίες και τα λογότυπα ακτοπλοϊκών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων, πλοίων κ.α. αποτελούν βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία των συνεργαζομένων με την FORTHcrs ακτοπλοϊκών εταιριών και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η FORTHcrs έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία παρέχονται εκουσίως από χρήστες/επισκέπτες σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τη νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Χρήστες/επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων για του λόγους που αυτά παρέχονται στην FORTHcrs. Η FORTHcrs τηρεί προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας διαδικασίες ασφαλείας και παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Κάθε πρόσωπο που έχει δώσει τα προσωπικά του δεδομένα, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα προσωπικά του δεδομένα ήταν ή ακόμη είναι αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, Άρθρο 12, Νόμος 2472/1997). Η πρόσβαση στα αρχεία μας είναι δυνατή μόνο εάν το πρόσωπο αυτό έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα και κατόπιν εντολής εισαγγελία. Το εν λόγω πρόσωπο έχει δικαίωμα να εγείρει αντιρρήσεις οποτεδήποτε κατά την επεξεργασία των δεδομένων του (δικαίωμα αντίρρησης, Άρθρο 13, Νόμος 2472/1997).Σε κάθε περίσταση οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα ειδοποίησης, αντίρρησης ή άλλης αξίωσης σε σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουν δηλώσει ως ορθές, σύμφωνα με το νόμο 2472/1997. Οι χρήστες/επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για την πιθανή υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων στην FORTHcrs χωρίς καμία σχετική εξουσιοδότηση, όπως επίσης και για την υποβολή ψεύτικων, λανθασμένων ή ανακριβών πληροφοριών και δεδομένων με το σκοπό εξαπάτησης ή δολιότητας.

Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα:
Στην περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου απαιτεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και/ή περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. e-mail, όνομα, επίθετο, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ηλικία, διεύθυνση) οι χρήστες/επισκέπτες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τους ίδιους ή από τρίτους.
Τα προαναφερόμενα δεδομένα θα πρέπει να είναι πάντοτε ορθά, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες/επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που γίνονται με τη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν πάραυτα τη FORTHcrs σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών και για οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφαλείας.
Η FORTHcrs δε θα είναι υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη η οποία υφίσταται εξαιτίας της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, ως αποτέλεσμα διαρροής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να αξιώνει αποζημίωση από το χρήστη στην περίπτωση που η εταιρία υποστεί οποιαδήποτε ζημία εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης χρήσης του Κωδικού Πρόσβασης, και να αρνηθεί την παροχή ενός Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει ένα δεδομένο κωδικό πρόσβασή ή να τερματίσει αυτές τις υπηρεσίες στην περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, όπως επίσης και από τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, της επιχειρηματικής δεοντολογίας και του κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα οποιουδήποτε συγκεκριμένου όρου του παρόντος δε θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων, ωστόσο θα σταματήσει αυτόματα να ισχύει. Καμία τροποποίηση των διατάξεων των παρόντων όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα του παρόντος, εάν δε διατυπώνεται εγγράφως και ενσωματώνεται στο παρόν.
Οποιεσδήποτε διαφορές απορρέουν από την εκτέλεση των παρόντων όρων χρήσης θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να αποστέλλουν έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@openseas.gr